Převod podílu majetku Hřbitova obce Hradčany na město Tišnov

Záměr obce Hradčany

Dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obec Hradčany na základě usnesení zastupitelstva obce na veřejném zasedání dne 5.10.2009 zveřejňuje záměr převést vlastnický podíl 1/6 parcelního čísla 443, druh pozemku zastavěná plocha o celkové výměře 71m², a parcelního čísla 2010, druh pozemku ostatní plocha o výměře 3213m², který je majetkem obce Hradčany a nachází se na katastrálním území Tišnov, Městu Tišnov, se sídlem nám. Míru 111, Tišnov.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru mohou občané obdržet v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Hradčanech. Občané se mohou vyjadřovat ke shora uvedenému záměru ve lhůtě 15-ti dnů ode dne vyvěšení, tj. do 10.11.2009 včetně.

Ladislav Medek, starosta obce

Dokument(y):